Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày, trải nghiệm nghề đan rọ tôm