Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023