Phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) phát động phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn