Yên Bình đẩy mạnh xây dựng nhà văn hoá số thôn, tổ