Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2025