Lục Yên nỗ lực đạt mục tiêu bảo hiểm y tế tự nguyện