[VIDEO] Yên Bái: Hơn 500 đại biểu tham gia tập huấn công tác thông tin đối ngoại