Báo Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Yên Bái