Người có uy tín - cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân