10 đội tham gia Hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi huyện Yên Bình năm 2023