Ban ATGT tỉnh thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT tại thành phố Yên Bái