Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Yên Bái khánh thành 2 công trình nước sạch