Yên Bái: Hội thảo khởi động Dự án "Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng"