Yên Bái tiết kiệm khoảng 30.000 Kwh điện trong Chiến dịch Giờ trái đất 2024