Trấn Yên nâng cao chất lượng huấn luyện điểm dân quân tự vệ