Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn còn diễn ra trong 15 ngày tới