Yên Bái: Tập huấn phổ biến các quy định về hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp