Bế mạc Giải thể thao truyền thống Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII