Bế mạc Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ XI, năm 2024