Thành phố Yên Bái khánh thành công trình Nhà văn hoá Hạnh Phúc