Bảo tàng Yên Bái tiếp nhận 200 hiện vật từ cá nhân hiến tặng