Yên Bái góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo hài hòa lợi ích người dân và Nhà nước