Yên Bái góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất