Yên Bái: Câu lạc bộ khuyến học gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc