Khắc tinh của tội phạm ma túy nơi non cao Văn Chấn, Yên Bái