Yên Bái dự họp toàn quốc khẩn cấp ứng phó bão số 1