Vùng cao Yên Bái chủ động bảo vệ gia súc trong ngày rét đậm