Yên Bình nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp xã