Huyện Trạm Tấu khởi động hành trình leo núi Tà Xùa, Tà Chì Nhù năm 2022