Khai mạc chương trình "Du lịch về miền đất Ngọc” lần thứ III - năm 2022