Sôi nổi các hoạt động tại Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” lần thứ III, năm 2022