Thiêng liêng lễ chào cờ trên đỉnh núi mờ sương Suối Giàng