Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn lần thứ nhất