Yên Bái cao điểm kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông