Phòng Cảnh sát giao thông Yên Bái ra quân triển khai các kế hoạch chuyên đề năm 2023