Cần giải quyết tình trạng mất an toàn tại khúc cua Khe Mon - Vân Hội