Yên Bái phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông ít nhất 5% so với năm 2022