Yên Bái triển khai mô hình “Tổ hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm trật tự an toàn giao thông”