Yên Bái giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí