Yên Bái dự Phiên họp chuyên đề về giải pháp đổi mới thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công