Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao