Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội