Thảo luận tổ tại Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Dân chủ và trách nhiệm