Yên Bái: Đến 11h, trên 81% cử tri toàn tỉnh đã đi bỏ phiếu