Yên Bái: Tổ bầu cử - nhân tố góp phần vào thành công