Chiến thắng Tây Bắc - nội dung quan trọng trong lịch sử địa phương tỉnh Yên Bái