Phát huy tinh thần chiến thắng Tây Bắc xây dựng lực lượng vũ trang Yên Bái vững mạnh