Phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội thảo “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”