Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952- Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”