Phát biểu tham luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tại Hội thảo “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm”